پرسپولیس؛ایران باستان

گل های نیلوفر آبی اغلب بر روی دیوارها و بناهای تاریخی در تخت جمشید استفاده می شود

ارسال نظر