• 5 روز - 28ساعت رانندگی
 • بازدید از 10 مکان
 • فاصله 2505 Km
  • شروع : تهران
  • نقطه پایانی : میمند

جاده مارکوپلو

به نظر میرسد که ذائقه اروپاییان طی سالها تغییری نکرده است و هنوز که هنوزه مسیری که مارکوپلو قرنها پیش در سفر خود به ایران پیموده است هنوز جزء پر طرفدارترین مسیرها است.

 • 1
 • کاشان
 • 26.81 ° scattered clouds
 • 245km, 2:00 ساعت رانندگی ,
 • 2
 • اصفحان
 • 17 ° clear sky
 • 218km, 2:00 ساعت رانندگی , 1:00 ساعت توقف
 • 3
 • ورزنه
 • 22.93 ° clear sky
 • 107km, 1:00 ساعت رانندگی , 8:00 ساعت توقف
 • 4
 • یزد
 • 22 ° clear sky
 • 167km, 1:00 ساعت رانندگی ,
 • 5
 • کرمان
 • 13 ° clear sky
 • 366km, 3:00 ساعت رانندگی , 3:00 ساعت توقف
 • 6
 • کمپ کویری شهداد
 • 32.36 ° clear sky
 • 124km, 1:00 ساعت رانندگی ,
 • 7
 • ماهان
 • 13 ° clear sky
 • 109km, 1:00 ساعت رانندگی ,
 • 8
 • میمند
 • 18.3 ° clear sky
 • 258km, 2:00 ساعت رانندگی ,
 • 9
 • تهران
 • 25.15 ° few clouds
 • 906km, 9:00 ساعت رانندگی ,

ارسال نظر