دامغان-تپه های مریخی

دامغان-تپه های مریخی

<h1><br /> تپه های مریخی در دو منطقه ی دامغان وجود داره.یکی در شمال دامغان و در حوالی روستای نمکه و دیگری در جنوب دامغان و در نزدیکی کویر.<br /> عکس فوق تپه های مریخی جنوب دامغان هست.<br /> &nbsp;</h1>

ارسال نظر