بز پیشانی قرمز

بر اساس یک اعتقاد قدیمی، برای دور نگه داشتن انرژی منفی (چشم نظر)، پیشانی این بز ها را قرمز می کنند تا انرژی سرخ رنگ ستاره سهیل را دریافت کنند.

ارسال نظر