پیرترین نوازنده تنبور تالش!

پیرترین نوازنده تنبور تالش!
کودکان، نوجوانان و موسیقی بلوچی کودکان، نوجوانان و موسیقی بلوچی نوازنده نی ترکمن! نوازنده نی ترکمن!

پیرترین نوازنده تنبور تالش!

ارسال نظر