پالنگان

پالنگان به معنای تکیه زده بر کوه

ارسال نظر