حس و حال مسجد شافعی

با دیدن فضای مسجد و قرار گرفتن در آن حس آرامش به شما القا می‌شود. با شنیدن صدای اذان ورود ساکنان محل و کسبه بازاری را در مسجد می‌بینید.

ارسال نظر