قبرستان کنگ

بر روی تپه مشرف به روستا، قبرستانی قرار دارد که دارای سنگ قبرهای ارزشمندی می باشد. جنس اکثر سنگ قبرها از شیست است. شیست یک سنگ دگرگونی مسطح است که لایه لایه و ورق مانند و تقریبا موازی می باشد.

ارسال نظر