ایذه، بهشتی گمشده در خوزستان

این زنان بسیار قوی بختیاری دستانی زبر ولی پر از مهربانی دارند.

ارسال نظر