صیدهای ماهیگیران

کوسه‌ماهی و میگو از عمده صیدهای ماهیگیران بریس است.

ارسال نظر