شبیه به یک تابلوی نقاشی است

شبیه به یک تابلوی نقاشی است

بیشتر این ساحل در تپه های سفیدی تشکیل می دهد که با سبزی درختان و آسمان آبی صاف و بدون ابری که در بالای سر است در تضاد کامل است و درست شبیه به یک تابلوی نقاشی است، همزمان هم نسیم ملایمی می زود تا این بهشت کوچک را کامل کند.

ارسال نظر