مسیر ییلاق

<p dir="rtl">راه دسترسی به قلعه&nbsp;از سه مسیر می&zwnj;باشد:.</p> <p dir="rtl">۱&ndash; مسیر قلعه دره&zwnj;سی (دره ی قلعه) که در جنوب قلعه بوده و گذری دشوار می&zwnj;باشد.</p> <p dir="rtl">۲&ndash; مسیر هتل بابک که کمی بالاتر از روستای&nbsp;<a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%AC%D8%A7%D8%B9%E2%80%8C%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF_(%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%B1)" title="شجاع‌آباد (کلیبر)"><b>شجاع&zwnj;آباد</b></a>&nbsp;است.</p> <p dir="rtl">۳&ndash; مسیر ییلاق که ۱/۵ کیلومتر از گذر را می&zwnj;توان با خودرو پیمود&nbsp;که نسبت به دو گذر دیگر بهتر است.</p>

ارسال نظر