دامنه های سر سبز اطراف قلعه

دامنه های سر سبز اطراف قلعه

<div style="text-align: right;">قلعه ای دورافتاده در میان کوه های سر به فلک کشیده ای که اغلب سال قله هایشان در مه غلیظ پنهان شده .<br /> دامنه های پایین قلعه بخشی از جنگل های بکر ارسباران هستند.<br /> &nbsp;</div>

ارسال نظر