قبرستان ابودوجانه

به جز این بناهای چهارطاقی که تاحدود زیادی مشابه هم بوده و همه از لاشه سنگ ساخته شده و گنبدی بر فراز خود دارند، تعداد زیادی سنگ قبر متعلق به افراد عادی نیز در گورستان قرار دارد که از طرح و شکلشان پیداست که همه آنها قدیمی هستند

ارسال نظر