گوسفند سرا

گوسفند سرا

اینجا آخرین جایی هست در جبه جنوبی که ماشینهای جیپ کوهنوردان راپیاده میکنند امکان آورد ماشین شخصی در این نقطه نیست

ارسال نظر