سماچ یک نوع قایق ماهی‌گیری

سماچ یک نوع قایق ماهی‌گیری

سماچ یک نوع قایق ماهی‌گیری است و امروزه بر روی آن موتور می‌بندند و کارایی‌اش برای ماهی‌گیری است و تا حدود ۵ تن ماهی در آن می‌ریزند. سمک یا سمچ به معنای ماهی است.

ارسال نظر