وجه تسمیه نام روستای کنگ

وجه تسمیه نام روستای کنگ

وجه تسمیه نام روستا به دژی مستحکم اشاره دارد و در متون دینی و تاریخی که از زمان ساسانیان به جا مانده است، به نام کنگ دژ اشاره شده است.

ارسال نظر