چشمه آب گرم مرتضی علی

چشمه آب گرم مرتضی علی

علت به وجود آمدن گرمای آب چشمه مرتضی علی، شکستگی و فشار گسلی می باشد. پس از تجمیع آب چشمه های مرتضی علی و قنبری آب حاصل پس از طی 300 متر به چشمه جعفری منتهی میشود.

ارسال نظر