چشمه آب سرد

دلیل اصلی ترکیب نشدن این دو دمای آب این است که آب گرم چشمه از دیواره سمت راست و آب سرد از دیواره سمت چپ به داخل رودخانه می ریزد و همین، اختلاف دمایی را در چشمه ایجاد می کند که گاهی به 10درجه هم می رسد!

ارسال نظر