بوسه ی ساحل به دریا

بوسه ی ساحل به دریا

بوسه ی ساحل به دریا در وقت غروب خورشید درمیان پرواز مرغان دریایی خیلی زیباست.

ارسال نظر