تماشای قایق ها و لنج های صیادی

تماشای قایق ها و لنج های صیادی

تماشای قایق ها و لنج های صیادی برگشته از دریا و صدای شُرشُر آب دریا درکنار آوای دل انگیزوقهقه مرغان دریایی ، نظاره صیادان پرتلاش وزحمت کش برای مردمانش لذت بخش است.

ارسال نظر